Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w skrócie sp. z o.o. jest spółką kapitałową, której działalność reguluje Kodeks Spółek Handlowych, Spółka taka może mieć jednego wspólnika, który posiada 100% udziałów i mówimy wtedy o jednoosobowej spółce z o.o. lub spółka posiada wielu udziałowców i mówimy wtedy o wieloosobowej spółce z o.o. Zarząd spółki z o.o. musi obligatoryjnie prowadzić pełną księgowość – księgi rachunkowe.
Ustawodawca przewiduje, iż wśród przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zgodnie z ustawą jest nim również wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. Wobec udziałowca takiej spółki stosuje się takie same zasady opłacania pełnej wysokości składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS jak dla jednoosobowej działalności gospodarczej, bez możliwości korzystania z jakichkolwiek preferencyjnych składek, które dotyczą wyłącznie osób wymienionych w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.
Udziałowiec jednoosobowej spółki z o.o. powinien sam dokonać zgłoszenia obowiązku opłacania składek ZUS do wszystkich ubezpieczeń społecznych ( emerytalnych, rentowych, wypadkowych i zdrowotnego) w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Podczas rejestracji podaje swoje dane jako płatnika, a nie spółki.
Natomiast w przypadku wieloosobowej spółki z o.o. nie ma obowiązku opłacania jakichkolwiek składek na ubezpieczenia społeczne ZUS. Zgodnie art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz spółki komandytowej, partnerskiej czy też wspólników spółki jawnej, . Ustawodawca nie wymienia udziałowca wieloosobowej spółki z o.o. jako osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.
Wynagrodzenie członka zarządu spółki z o.o. na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, o dzieło) jak również kontrakt menedżerski do którego stosuje się przepisy jak do zlecenie, podlega obligatoryjnie wszystkim ubezpieczaniom społecznym ZUS. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) i ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 107)  traktuje ich jako pracowników lub zleceniobiorców. Inaczej jest gdy zarząd spółki nie jest związany ze spółką stosunkiem pracy lub umową zlecenia czy kontraktem menedżerskim gdzie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego nie podlega wtedy żadnym składkom na ubezpieczenia społeczne ZUS.